Termékfelelősség-biztosítás, részletes tájékoztató

Tisztelt leendő Partnerünk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban bemutassuk Önnek a termékfelelősség-biztosítás jellemzőit.

Alkusz cégünk, a BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. 1991 óta ténykedik a biztosítási piacon biztosítás-közvetítőként és tanácsadóként. Széleskörű gyakorlatot szereztünk a felelősségbiztosítások, ezen belül a termékfelelősség-biztosítások értékesítése, kiajánlása, és működtetése területén.

A biztosítás szerkezete

A termékfelelősség-biztosítás a következő elemekből épül fel:

A szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a kárrendezésre a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény az irányadó.

A szerződők, illetve biztosítottak köre

A termékfelelősség-biztosítás szerződő fele az, aki a szerződés megkötésére ajánlatot tett, ajánlata alapján a biztosítási szerződés létrejött, és ennek alapján a díj fizetésére köteles. A szerződő fél lehet egyben a biztosított is.

Biztosított az a kötvényen név szerint feltüntetett jogalany, aki a termék előállítója, gyártója, importálója vagy forgalmazója.

A biztosítási szerződés

A biztosítási szerződés egy olyan kétoldalú, írásbeli megállapodás, melynek alapján a biztosító meghatározott jövőbeli esemény (biztosítási esemény) bekövetkezése esetén az általános szerződési feltételekben meghatározott szolgáltatást teljesíti, a szerződő fél pedig a díj fizetésére köteles. A szerződő féltől származó és a szerződés megkötésére irányuló ajánlat önmagában még nem szerződés. A biztosítási szerződés azáltal jön létre, hogy a biztosító az ajánlatot írásban elfogadja. Ha a biztosító az ügyfél ajánlatára 15 napon belül nem válaszol, a szerződés visszamenő hatállyal jön létre attól a naptól, amikor az ajánlatot a biztosító vagy képviselője részére átadták.

A termékfelelősség-biztosítás általános szerződési feltételei alapján létrejött biztosítási szerződésre a termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény rendelkezései az irányadók.

A biztosítás tartama, a biztosítási időszak és a biztosítási évforduló

A biztosítási szerződést a felek határozatlan és határozott időtartamra is megköthetik. A biztosítási időszak határozatlan időtartamra kötött szerződés esetén egy év. Határozott időtartamra kötött szerződés esetén a biztosítási időszak megegyezik a szerződés teljes időtartamával.

A biztosítási évforduló napja eltérő megállapodás hiányában minden év január 1. napja. A biztosítási időszaknak a biztosítási összeg, valamint a biztosítási díj meghatározásánál, továbbá az adatközlésnél, illetve a szerződés megszűnésénél van nagy jelentősége.

A kockázatviselés kezdete, a biztosítási szerződés hatálya

A biztosító a szerződés hatálybalépésének napjától viseli a kockázatot. A biztosítási szerződés a felek által megállapított napon lép hatályba, feltéve, hogy a szerződő fél az első díjat, illetve az egyszeri díjat esedékességkor megfizeti.

A felek megállapodásának hiányában a biztosítási szerződés az azt követő napon lép hatályba, amikor a szerződő fél az első díjat, illetve az egyszeri díjat a biztosító számlájára vagy pénztárába befizette, vagy amikor a díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban állapodtak meg, vagy a biztosító a díj iránti igényét bírósági úton érvényesíti.

A szerződés hatálybalépésének napja nem lehet korábbi, mint az a nap, amikor a biztosítási szerződés létrejött.

A biztosító kockázatviselése a biztosítási szerződés hatálya alatt okozott és a biztosítási szerződés hatálya alatt bekövetkezett, legkésőbb a szerződés megszűnésének napjától számított 30 napon belül a biztosítóhoz bejelentett károkra terjed ki.

A díjfizetés és a díjmódosítás módja, ideje, lehetősége

A biztosítási díjat a biztosító kockázatarányosan, eltérő megállapodás hiányában biztosítási időszakonként állapítja meg. Egy évnél hosszabb határozott időtartamra kötött szerződés esetén a felek megállapodhatnak abban, hogy a biztosító a biztosítási díjat ne a szerződés teljes időtartamára, hanem évenként határozza meg. A biztosítási díj alapja a biztosítási időszak alatt a biztosított által elért tényleges forgalom. A biztosított a biztosítási díj meghatározásához szükséges adatokat az ajánlat kitöltésével vagy a biztosító által előírt egyéb módon, írásban köteles a biztosítónak bejelenteni.

A szerződéskötéskor, illetve a biztosítási díj időszakonkénti meghatározásakor azonban a biztosított még csak a várható forgalmára vonatkozóan rendelkezik adatokkal. A várható forgalom pedig gyakran eltér a biztosítottnak az adott naptári évben eltért tényleges forgalmától. Erre tekintettel a biztosított köteles a tényleges forgalmát a biztosítással fedezett naptári év lejártát követő március 31-ig közölni a biztosítóval. Ha a tényleges forgalom értéke ±5%-ot meghaladó eltérést mutat a biztosított által az adott biztosítási évre megadott várható forgalom értékéhez képest, akkor a biztosító a tényleges forgalom alapján – a várható forgalom alapján meghatározott biztosítási díj számítása során alkalmazott módszer szerint – különbözeti díjat határoz meg.

Ha a különbözeti díjat a biztosítónak kell visszafizetnie, akkor azt az adatszolgáltatástól számított 45 napon belül köteles a szerződő fél számára teljesíteni. Ha a különbözeti díjat a szerződő félnek kell fizetnie, a különbözeti díjat, valamint annak fizetési határidejét a biztosító a biztosított adatszolgáltatását követő 30 napon belül írásban köteles a szerződő féllel közölni.

Egy biztosítási időszakon belül a biztosítási díj kizárólag abban az esetben módosítható, ha a biztosított által megadott várható forgalom és a biztosított által elért tényleges forgalom értéke ±5%-ot meghaladó eltérést mutat.

A biztosítási díj – más megállapodás hiányában – minden biztosítási időszakra egy összegben fizetendő. A biztosítási díj egyösszegű díjfizetés esetén a biztosítási időszak első napján esedékes. Ha a felek a biztosítási díj több részletben való fizetésében állapodnak meg, az első részlet megfizetése után esedékessé váló részletek mindig a biztosítás azon időszaka első hónapjának 15. napján esedékesek, amely időszakra a díjrészlet vonatkozik.

A biztosítási díj fizetésére a szerződő fél köteles, a díjfizetés módja lehet: csekk, banki lehívás, banki átutalás vagy ügyfélszámla.

A záradékok díjára az alapfedezet biztosítási díjára vonatkozó szabályok az irányadók.

A biztosítási esemény

A biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosító az általános szerződési feltételek szerinti szolgáltatás nyújtására köteles.

A termékfelelősség-biztosítás általános szerződési feltételei szerint biztosítási eseménynek minősül, ha a biztosítási szerződés hatálya alatt:

A biztosító helytállási kötelezettsége csak akkor következik be, ha a fenti bekezdésben felsorolt valamennyi feltétel fennáll.

A biztosítási esemény megtörténtét a biztosított a tudomására jutásától számított 5 napon belül köteles a biztosítónak írásban bejelenteni. A biztosító a károsult igénybejelentése alapján nem járhat el.

A biztosító szolgáltatásai és azok teljesítésének módja, ideje

Egy biztosítási esemény kapcsán a biztosító szolgáltatása legfeljebb a károkozás időpontját magába foglaló biztosítási időszakra megkötött biztosítási szerződésben, illetve az annak alapján kiállított kötvényben:

meghatározott biztosítási összegekig terjed.

A biztosító a szolgáltatását az igény jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához, valamint az összeg kifizetéséhez szükséges összes adatnak, okmánynak, dokumentumnak a biztosító kárrendezésre illetékes egységéhez való beérkezésétől számított 30 napon belül forintban nyújtja a károsult részére.

A biztosító mentesülésének feltételei, az alkalmazott kizárások (a biztosítással nem fedezett károk, illetve kizárt kockázatok)

A biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettség alól, illetve a biztosító helytállási kötelezettsége nem áll be, ha a biztosított az általános szerződési feltételek XIII., valamint XV. fejezetében meghatározott bejelentési, tájékoztatási, továbbá adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, illetve nem teszi lehetővé a bejelentés és a felvilágosítások tartalmának ellenőrzését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

A biztosító helytállási kötelezettsége nem terjed ki (ún. kizárások):

A biztosító visszakövetelési joga (ún. regresszigény)

A biztosító a károsultnak kifizetett kártérítési összeg megtérítését követelheti a biztosítottól, ha a biztosított vagy az a károkozó személy, akinek a magatartásáért a biztosított felelősséggel tartozik, a kárt szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta, kivéve, ha a biztosított bizonyítja, hogy a károkozó magatartás nem volt jogellenes.

A szerződés megszűnésének esetei, a szerződés felmondásának feltételei

A biztosítási szerződés megszűnik:

Határozott időtartamra termékfelelősség-biztosítást legfeljebb 2 évre lehet kötni, s tekintettel erre azt – a hatályos jogszabályok értelmében – felmondással nem lehet megszüntetni.

A 2004. május 1-jétől terjesztett termékfelelősség-biztosítás általános szerződési feltételei az alábbi pontokban térnek el lényegesen a biztosító által 2004. április 30-áig terjesztett termékfelelősség-biztosítás általános szerződési feltételeitől:

A biztosítási titokkal kapcsolatos szabályok

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (Bit.) szerint biztosítási titok minden olyan – államtitoknak nem minősülő -, a biztosító, a biztosításközvetítő, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik.

Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn, illetve a biztosító ügyfele vagy annak törvényes képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad.

A Bit. 157. §-a alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:

Várjuk szíves megkeresésüket, hogy specialistáink a legkedvezőbb díjú, és feltételrendszerű termékfelelősség-biztosítást ajánlhassák Önnek és vállalkozásának!

Biztosítási tanácsadás,
felvilágosítás, egyeztetés:

Mihályi Katalin
biztosítási alkusz

Kapcsolatfelvétel
Nem olvasható a megerősítés? Új kép kérése!