Környezetszennyezési felelősségbiztosítás

Felelősségbiztosítás környezetszennyező, környezetet veszélyeztető tevékenységre

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – a biztosított környezetveszélyeztető tevékenységével okozott kár miatt a biztosítottat terhelő kártérítési kötelezettségre.

A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Egy cég udvarán felborul egy olajoshordó és belefolyik a gyár mellett futó patakba. Ebben az esetben a cégnek kell fizetnie a patak és környezet helyreállításának költségeit, kivéve, ha rendelkezik környezetszennyezési felelősségbiztosítással.

Módozat részletei:
  • Biztosított/szerződő: gazdálkodó szervezetek és gazdálkodó tevékenységet is folytató egyéb jogi személyek (pl.: egyéni vállalkozások, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, alapítvány, egyesület, köztestület stb.);
  • Biztosítási esemény: a másnak okozott olyan kár, amelyet a biztosított (a) hirtelen, (b) váratlan, (c) előre nem látható környezetszennyezéssel okoz, és amely (d) a normál üzemi módtól eltérő eseményre vezethető vissza;
  • Környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a biztosított tevékenységével összefüggésbe hozható környezetszennyező, környezetveszélyeztető károkozás, amelyért kártérítési kötelezettséggel tartozik a károsult felé.

A példában bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a környezetszennyezési felelősségbiztosítással.

Várjuk szíves megkeresését!