Termékfelelősség, termékvisszahívás-biztosítás

Felelősségbiztosítás hibás termék által okozott károkra

A biztosító fedezetet nyújt – a szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint – azon kártérítési követelésekre, amelyeket a biztosított által gyártott hibás termék termék által okozott személysérüléses károk és dologi károk miatt a biztosítottal szemben támasztanak.

A biztosító – a szerződésben foglalt mértékig – megtéríti az Önt képviselő ügyvéd munkadíját és készkiadásait, továbbá a káresemény összegszerűségének megállapítására – a biztosító előzetes jóváhagyásával – felkért szakértő költségét.

Példák, biztosítási események, kárkifizetés

Egy cég sertéshizlaló tápszert hoz forgalomba. A tápszertől a sertések megbetegednek, le kell vágni őket, a húsuk ehetetlen. Ebben az esetben, ha a cég nem rendelkezik Termékfelelősség-biztosítással, neki kell megtérítenie a sertések árát.

Egy építkezési vállalkozó téglát rendel egy téglagyárban. A megrendelésben kiköti, hogy a tégláknak cm²-ként 350 kg súlyt kell kibírniuk. A téglagyár elfogadja a megrendelést és leszállítja a téglákat. A vállalkozó beépíti a téglákat a földszint és az emelet között. Az első emeleti tetőrész lebetonozása után a téglák részben megroppannak, a tetőrész összeomlik, mivel a téglák nem bírják ki az előírt terhelést. Ebben az esetben a tégla gyártójának kell megtérítenie a kárt, kivéve ha Termékfelelősség-biztosítással rendelkezik.

Módozat részletei:
  • Biztosított/szerződő: gyártó, importáló, forgalmazó,
  • Biztosítási esemény: a biztosított felelősséggel tartozik ha a biztosítási szerződés hatálya alatt a biztosított még a károkozás időpontját megelőzően bejelentett, és a biztosító által fedezetbe vont hibás termékkel
    • halált, testi sérülést vagy egészségkárosodást okoz,
    • illetve ha más dologban a kár bekövetkeztekor ötszáz eurónak a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza-középárfolyama szerinti forintösszegénél nagyobb összegű kárt okoz, ha a más dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta. Ez utóbbi esetben az 500 euró érték a károsulti önrész, vagyis csak ezen értékhatár feletti károkat lehet érvényesíteni a termékfelelősségi törvény alapján, 500 euró érték alatt a kár megtérítését csak a Ptk. alapján kérheti a biztosított;
  • Főszabály szerint a termék gyártója vagy importálója felel a termék hibája által okozott kárért. Ha a termék gyártója nem állapítható meg, a termék minden forgalmazóját gyártónak kell tekinteni mindaddig, amíg a forgalmazó a gyártót vagy azt a forgalmazót, akitől a terméket beszerezte, a károsultnak meg nem nevezi. E szabály import termék esetén akkor is megfelelően alkalmazandó, ha a termék gyártója feltüntetésre került, de importálója nem állapítható meg.

Nem zárható ki a vállalatoknál, vállalkozásoknál a biztosított szerződéses partnereinek okozott dologi károk lehetősége a biztosított által gyártott hibás termékek által okozott személysérüléses és dologi károk lehetősége.

A példákban bemutatott, az előző mondatban meghatározott károkra kínálunk megoldást, biztosítási védelmet, mentesítést a kártérítési kötelezettség alól a hibás termék által okozott károkra termékfelelősség-biztosítással.